Cercador de cursos:

Cerca interactiva de cursos, a l'àrea Ciències jurídiques, ordenats per data d'inici.
35 resultats.

Cursos susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic.


627 - Barcelona International Summer School in Maritime Law
Barcelona, 24 de juny

The Law of England and Wales és el sistema legal que proporciona la referència bàsica de la Llei de Navili Internacional, i és la jurisdicció universalment preferida respecte a disputes marítimes. Un equilibri entre el perfil acadèmic, perícia legal i comercial és representada en la composició d'ensenyar la composició dels Departaments de Llei d'universitats britàniques davanteres i empreses de Llei que especialitzen en Marítim, Navili i Llei de Transport.

Durada: 35 h

351 - Llenguatge jurídic català
A distància, 25 de juny

L'objectiu d'aquest curs és conèixer les característiques principals del llenguatge jurídic català i les estratègies de composició del text escrit, aplicables a la redacció de textos jurídics, que permeten elaborar, traduir i revisar amb adequació i correcció els textos propis d'aquest àmbit d'especialitat. Així mateix, ocuparà un espai important el coneixement d'eines i de recursos útils per a redactar, traduir i revisar textos jurídics en català.

Durada: 25 h

6 - Descobrint el Dret a la UAB
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 de juny

El curs aproximarà l’alumnat de secundària a les diferents branques del dret i als continguts dels graus mitjançant activitats pràctiques i dinàmiques. Es tracta d'aprendre de manera relaxada i desfer els mites del dret amb els dubtes sobre el dret amb proximitat.

Durada: 20 h

359 - Prevenció i lluita contra la corrupció
A distància, 28 de juny

Es facilitaran instruments per una diagnosi de la situació de la corrupció a Espanya i el seu impacte en les institucions, s'analitzarà i es valorarà el paper que el Dret administratiu pot desenvolupar per prevenir i lluitar contra la corrupció en les administracions públiques. Es farà menció especial a la futura regulació sobre transparència, i s’estudiaran els diferents delictes contra l’Administració pública que regula el Codi Penal i els mecanismes de persecució d’aquesta classe de delinqüència.

Durada: 25 h

370 - La responsabilitat penal del menor: entre l'educació i la retribució
A distància, 28 de juny

En aquest curs estudiarem els drets del menor i el model de justícia juvenil, l'estatut penal del menor, amb una atenció especial a les possibles alternatives a la resposta jurídica penal i la mediació de menors. Ens interessarem, així mateix, pels principis de la responsabilitat penal del menor i la seua evolució legislativa.

Durada: 25 h

375 - Violència de gènere: perspectiva jurídica i criminologia
A distància, 28 de juny

Aquest curs ofereix, des d'una perspectiva criminològica multidisciplinària, una visió global de la violència de gènere. Es mostraran les diferents teories i concepcions entorn del concepte, causes i mesures de prevenció. S'analitzaran, des d’una perspectiva jurídica íntegra les últimes mesures legislatives en la matèria.

Durada: 25 h

377 - Com crear un club o una associació esportiva
A distància, 28 de juny

Aquest curs té com a objectiu introduir a l’estudiant en l’àmbit del dret de l’esport. Es vol donar a conèixer quin és el marc normatiu en l’àmbit de l’esport a Catalunya i específicament què cal fer per crear un club o una associació i quines obligacions té l’entitat a partir d’aquest moment, a més d’incidir en les principals novetats legislatives en aquest àmbit.

Durada: 25 h

378 - Delinqüència contra el patrimoni cultural
A distància, 28 de juny

Centrant-se sempre en estudis de casos relacionats amb delictes d'art, aquest curs introduirà els estudiants en la discussió dels principals marcs teòrics i problemes en aquest camp. Se centrarà en els problemes de definició d'aquest fenomen delictiu i en el seu mesurament i les principals formes en què aquest tipus de delinqüència pot ser explicat i controlat.

Durada: 25 h

380 - Transparència i bon govern
A distància, 28 de juny

Les administracions públiques estan mostrant en els últims anys un compromís ferm amb la transparència i el bon govern impulsant mecanismes per enfortir les seues relacions amb la ciutadania, incrementar la transparència de la seua activitat i garantir el bon govern. En aquest curs s'estudiaran les obligacions de transparència i bon govern que preveu la legislació vigent i s'analitzaran bones pràctiques de diferents administracions públiques.

Durada: 25 h

381 - Mediació nocturna: gestió de conflictes en zones d'oci nocturn
A distància, 28 de juny

La nit ha esdevingut per a les persones, especialment per a la gent jove, un dels moments de la jornada per a passar-s'ho bé i divertir-se anant a diversos tipus de locals –bars, pubs i discoteques–, que habitualment hi ha a les zones d'oci nocturn dels municipis. En l'àmbit de la gestió dels conflictes entenem que es pot treballar per evitar l'escalada conflictual en aquestes zones d'oci nocturn i que es poden prevenir episodis de violència innecessaris.

Durada: 25 h

294 - La responsabilidad social como herramienta de cambio
Dénia, 29 de juny

La responsabilitat social es defineix com «la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i ambientals, en les seues operacions comercials i les seues relacions amb els seus interlocutors». Aquest paper actiu transformador o de canvi no només és predicable per a les grans empreses, sinó també per a les petites i mitjanes si assumeixen en la seua gestió criteris de responsabilitat social. El curs s'apropa a aquesta realitat i a com els poders públics l'aborden.

Durada: 37 h

284 - Lideratge i gestió pública responsable
A distància, 1 de juliol

La necessitat de millorar la gestió pública i l'ètica del comportament públic fa necessari aprofundir en aquestes qüestions, no sols per als dirigents d'institucions públiques, sinó per a la ciutadania. El curs proporciona ferramentes bàsiques i fonamentals per a materialitzar aquest objectiu. Es vol reflexionar sobre el concepte de governança local, debatre sobre el govern obert, conèixer les diferents nocions de lideratge i debatre sobre la gestió pública responsable.

Durada: 25 h

122 - A quins països exportar? Quina és la estratègia internacional més adequada?
A distància, 3 de juliol

L’objectiu general del curs és donar una visió integral sobre el procés d’internacionalització mitjançant el cas concret d’una empresa real, que va des de la decisió d’exportar fins a la d’invertir a l’exterior. Atès el seu caràcter eminentment pràctic, el curs capacitarà l’alumne per saber trobar, amb els recursos d’Internet, tota la informació necessària i per saber aplicar-la quan la seua empresa decidisca ampliar l’àmbit d’actuació a mercats exteriors.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

178 - Dret mercantil per a empresaris
A distància, 3 de juliol

Els continguts bàsics del curs seran: com escollir la forma de la meua empresa; com constituir una societat limitada; com funciona una societat limitada i els seus òrgans; quines obligacions mercantils he de complir; com protegisc la meua idea: propietat intel·lectual i industrial; com complir amb la normativa de protecció de dades; tinc pàgina web, què he de tenir en compte; quins contractes bàsics he de conèixer; vull col·laborar amb altres empresaris; com pot créixer la meua empresa.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

303 - El lingüista com a detectiu. Una introducció a la lingüística forense
Barcelona, 3 de juliol

Aquest curs tracta sobre la lingüística forense, una branca de la lingüística aplicada relativament moderna que estudia la interfície entre el llenguatge i el dret. Se’n poden distingir tres grans àmbits d'estudi: el llenguatge jurídic, el llenguatge judicial i el llenguatge evidencial o probatori. El focus del curs se centra en aquest últim àmbit, en el qual els lingüistes fan peritatges d’identificació de parlants, analitzen documents escrits per determinar-ne l'autoria, etc.

Durada: 20 h

622 - Especialista en protección de datos (DPO)
Barcelona, 3 de juliol

Mitjançant aquest curs, l'alumne adquireix els coneixements necessaris per assessorar en matèria de protecció de dades personals a una organització, entitat o empresa.

Durada: 20 h

232 - Financiación y fiscalidad en el audiovisual
Alacant, 5 de juliol

L’objectiu d’aquest curs és que l’alumnat puga tenir un coneixement íntegre i detallat del quadre de finançament que ofereix Espanya i els principals mercats internacionals, tant pública com privada, les fonts disponibles, la forma de negociació, el tipus de producte elegible, i els límits de cada tipus de finançament aplicable a llargmetratges de ficció, sèries i documentals.

Durada: 50 h

448 - Mediació policial: la mirada de l'altre
Vila-real, Castelló de la Plana, 5 de juliol

La mediació policial és plenament operativa en la resolució de conflictes interpersonals, al mateix temps que afavoreix el canvi cultural de la institució policial compassant-la a les demandes del nou mil·lenni. Però, quina visió tenen d'aquella els operadors jurídics? I la ciutadania? Pot tindre èxit en països amb una realitat social diferent? A través del curs es mostrarà la visió que la mateixa policia, la ciutadania i el conjunt de la societat tenen sobre la mediació policial.

Durada: 16 h

51 - Tendències actuals de les ciutats intel·ligents
Tarragona, 6 de juliol

El curs pretén fer un estat de la qüestió de les principals línies de desenvolupament del concepte de ciutat intel·ligent i la progressiva dimensió en sostenibilitat, mobilitat, eficiència energètica, turisme, patrimoni i social. Els sensors i les dades que generen esdevenen la nova energia de la ciutat, i ens conviden a una lectura renovada de la prestació de serveis urbans municipals.

Durada: 5 h

222 - Compliance penal: cuestiones actuales y retos para la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Sant Vicent del Raspeig, 6 de juliol

En aquest curs s’aborda la nova regulació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques després de la reforma del Codi Penal per la Llei Orgànica 1/2015. Aprofundeix en el fonament de la responsabilitat penal en aquest àmbit, el contingut i els requisits que ha de contemplar l’eximent perquè tinga eficàcia probatòria, les garanties processals de les persones jurídiques, el disseny del compliance penal en les corporacions i tot allò mitjançant les anàlisis de la jurisprudència actual.

Durada: 37 h

248 - Últimas incidencias en el Derecho de Familia
Sant Vicent del Raspeig, 6 de juliol

El curs analitzarà les darreres incidències en el Dret de Família des d’una perspectiva pràctica. En particular, les repercussions de la declaració d’inconstitucionalitat de la distinta legislació autonòmica valenciana. Així mateix, de la problemàtica de les tècniques de reproducció assistida i maternitat subrogada; aliments a fills majors d’edat; i interès de menor en situacions de violència de gènere. Amb aquest objectiu s’hi ha reunit professionals acreditats en els diversos sectors d’estudi.

Durada: 37 h

36 - La Unión Europea ante la crisis migratoria internacional: repercusiones para España
Sant Vicent del Raspeig, 10 de juliol

Aquest curs d’estiu està dedicat a l’estudi de la greu crisi migratòria que afecta actualment Europa, i, més concretament, les seues repercussions per a Espanya. De manera més detallada, s’hi analitzaran els temes següents: l’evolució dels conflictes internacionals que en gran mesura han originat la crisi migratòria (Síria…); la controvertida gestió de la crisi migratòria per part de la Unió Europea (acord amb Turquia…); i la pràctica legislativa, administrativa i judicial d’Espanya.

Durada: 50 h

150 - Gestió de l'ansietat davant d'exposicions i exàmens orals
Elx, 10 de juliol

La por intensa i persistent front als exàmens orals i exposicions forma part de l'ansietat d'avaluació. Aquesta pot aparèixer en contextos no acadèmics com són intervencions en públic, entrevistes de treball, oposicions, etc. Per tant, pretenem aportar ferramentes i estratègies específiques per a treballar l'ansietat i aquells sistemes als que afecta per a superar els reptes psicològics davant aquests tipus de treballs.

Durada: 25 h

63 - El voluntariado internacional y su vinculación en la consecución de los ODS (objetivos de desarrollo sostenible)
Alacant, 11 de juliol

Els objectius del curs són contextualitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en el marc de l'experiència formativa de l'alumnat de la UA; introduir el Voluntariat Internacional com a instrument en la consecució dels ODS; i donar a conèixer els recursos del voluntariat per aconseguir els ODS.

Durada: 50 h

295 - Responsabilidad Social Corporativa en PYMES: retos y oportunidades
Elda, 11 de juliol

Aquest curs pretén difondre la responsabilitat social en la petita i mitja empresa, mitjançant el desenvolupament d'accions combinades d'exposició de bones pràctiques i desenvolupament de ponències i tallers pràctics sobre com integrar-la en la gestió estratègica de l'empresa i com comunicar aquesta integració a consumidors i societat en general, com a factor diferencial competitiu.

Durada: 37 h

215 - Ciberdelincuencia y otros peligros en la red
Sant Vicent del Raspeig, 13 de juliol

El ciberespai és un nou escenari per al crim que planteja diversos reptes en la investigació i càstig de delictes tradicionals (els atemptats al patrimoni, a la intimitat o la indemnitat sexual dels menors), i genera la necessitat de tutelar nous interessos o béns jurídics (la seguretat informàtica, confidencialitat i disponibilitat de les dades i sistemes informàtics). Aquest curs abordarà els perills en la xarxa, el ciberdelinqüent o la seua víctima i els desafiaments jurídics per a la tipificació.

Durada: 37 h

2 - Acoso moral, maltrato y violencia de género. Instrumentos para su diagnóstico y erradicación
Sant Vicent del Raspeig, 17 de juliol

El curs analitza en profunditat l'assetjament escolar (bullying), l'assetjament moral en el lloc de treball (mobbing) i la violència de gènere. Amb un enfocament multidisciplinari en el qual convergeixen la Psicologia Social, Forense, i Sanitària, el Dret, la Lingüística Forense, la Criminologia, l'Educació, i el Treball Social, s'aportaran estratègies innovadores per a la prevenció primerenca, el diagnòstic i l'eradicació d'aquestes xacres psicosocials del segle XXI.

Durada: 50 h

286 - Redacció per a internet. La il·lusió de conversar (part I)
Cocentaina, 17 de juliol

Per aquells que necessiteu comunicar sobre l’empresa, idees, capacitats, serveis... a Internet. Pararem especial atenció a l’orientació al lector, la interactivitat i el diàleg. Proporcionarem els conceptes bàsics i practicarem trucs per aconseguir una redacció eficaç. Classes més pràctiques que teòriques, amb petits reptes que resoldrem a l’aula i dels que traureu lliçons PIMES, autònoms, creatius... Ja podeu començar a comunicar de forma eficaç o millorar la manera en què ho feu.

Durada: 50 h

515 - Emprenedors i emprenedoria, què cal tenir en compte
Palma, 24 de juliol

El curs tracta sobre el règim legal dels emprenedors, pràctiques relacionades amb els emprenedors i accions destinades a fer realitat projectes. Fiscalitat de les iniciatives empresarials. Anàlisi de mercats i eines per a la difusió de noves estratègies de negoci.

Durada: 25 h

525 - La presidència de Donald Trump
Oriola, 25 de juliol

Aquest curs mostrarà el funcionament institucional de la presidència dels Estats Units, els punts forts i febles de Donald Trump com a president, les causes de la seua victòria, i la seua figura com a element divisori en la societat: causes que motiven els seus partidaris i detractors i els coneixements sobre les polítiques de Trump a la Casa Blanca.

Durada: 25 h

617 - Regles i signes de l’economia, claus jurídiques del procés polític
Prada, 17 d´agost

Els continguts del curs són els següents: 1. Els principis bàsics i fonamentals de l’economia en el món d’avui: l’activitat econòmica, els seus indicadors i les primeres nocions necessàries per a interpretar-la. 2. Esgotat el model autonomista, reflexió des del dret, la filosofia política i la ciència política sobre els plantejaments actuals que, des de la perspectiva del dret a decidir, proposen la revisió en profunditat de les estructures polítiques i jurídiques en clau sobiranista.

Durada: 25 h

461 - Jornades de governs locals. VIII Edició
Alacant, 21 de setembre

El curs aborda els reptes als que s'enfronten els governs locals en l'eixida de la crisi i les reformes que s'estan implementant a nivell local. Es debatrà sobre el govern obert, la transparència i la rendició de comptes. Els objectius són conèixer els canvis normatius que afecten als governs locals, debatre sobre la governança electrònica, debatre sobre el govern obert i transparència i desenvolupar tallers de treball sobre temes de gestió local.

Durada: 20 h

240 - Introducció a la ciència forense
Vilanova i la Geltrú, 2 d´octubre

Aquest curs té per objectiu presentar els conceptes bàsics de la Ciència Forense i discutir una sèrie de casos de Ciència Forense, a través dels quals es mostraran els principals mètodes de resolució així com dades bàsiques sobre l’actuació jurídica en aquesta mena de casos.

Durada: 20 h
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen