Cercador de cursos:

Cerca interactiva de cursos, al marc UOE, ordenats per data d'inici.
Total de modalitats de curs: 56

Cursos susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic.


1371 - Cervell i emocions
A distància, 1 de juliol

En aquest curs definirem què és una emoció i coneixerem l'evolució des d'un punt de vista filogenètic. Entendrem la naturalesa del processament de la informació emocional i coneixerem els components que formen una emoció com a resposta. Analitzarem el paper de l'hipotàlem en la regulació de la resposta emocional i la implicació de l'amígdala en l'aprenentatge emocional i en la cognició social.

Durada: 25 h

1373 - Estrès i cervell
A distància, 1 de juliol

Amb aquest curs entendrem què és la resposta d'estrès. Analitzarem la resposta d'estrès en termes adaptatius i coneixerem com el cervell regula la resposta d'estrès. Estudiarem com l'estrès pot modificar el nostre sistema nerviós i com pot afectar a l'estat de salut físic i psicològic i coneixerem els principals factors que poden modular la resposta d'estrès i poden minimitzar el seu efecte nociu.

Durada: 25 h

1374 - Dret penal de les noves tecnologies
A distància, 1 de juliol

S'analitzarà, a partir de l'estudi de casos, modalitats d'actes il•lícits que es fan mitjançant o contra sistemes informàtics o a Internet, i s'estudiaran delictes que castiguen aquestes conductes, tenint en compte novetats jurisprudencials i reformes legislatives. En un sector de la criminalitat que es caracteritza per la seua transnacionalitat, posarem atenció a l'anàlisi del dret penal comparat, en la lluita contra el cibercrim i a exigències d'harmonització a nivell europeu i internacional.

Durada: 25 h

1375 - Prevenció i lluita contra la corrupció
A distància, 1 de juliol

Es facilitaran instruments per una diagnosi de la situació de la corrupció a Espanya i el seu impacte en les institucions, s'analitzarà i es valorarà el paper que el Dret administratiu pot desenvolupar per prevenir i lluitar contra la corrupció en les administracions públiques. Es faràt menció especial a la futura regulació sobre transparència, i s’estudiaran els diferents delictes contra l’Administració pública que regula el Codi Penal i els mecanismes de persecució d’aquesta classe de delinqüència.

Durada: 25 h

1376 - Violència de gènere: perspectiva jurídica i criminologia
A distància, 1 de juliol

Aquest curs ofereix, des d'una perspectiva criminològica multidisciplinària, una visió global de la violència de gènere. Es mostraran les diferents teories i concepcions entorn del concepte, causes i mesures de prevenció. S'analitzaran, des d’una perspectiva jurídica íntegra les últimes mesures legislatives en la matèria.

Durada: 25 h

1378 - La disciplina i la gestió a l'aula
A distància, 1 de juliol

La disciplina escolar és una tema de caire instrumental. A llarg termini està compromesa amb l'adquisició i desenvolupament d'hàbits socialment acceptables i facilitadors de la convivència, però a curt termini és l'instrument responsable d'establir les bones condicions de treball a l'aula. L'adquisició d'hàbits és un procés llarg, però la consecució de les condicions de treball i clima de l'aula esdevé una necessitat quotidiana per tal que els aprenentatges puguen desenvolupar-se amb normalitat.

Durada: 25 h

1379 - Art i psicoanàlisi
A distància, 1 de juliol

En aquest curs es presentaran alguns dels treballs més rellevants que s'han fet sobre aquesta temàtica, i també algunes de les vinculacions que ens permeten dur a terme les obres d'art, pel que fa als conceptes centrals que subjauen en la pràctica clínica. D'altra banda reconeixerem, des de la teoria de l'art, aquells aspectes que li són propis, com ara la bellesa, la creativitat, l'experiència estètica i la mimesi, que estan necessàriament presents en l'anàlisi de les creacions artístiques.

Durada: 25 h

1380 - Aprenent a investigar en ciències socials
A distància, 1 de juliol

Aquest curs proposa treballar amb professors d'educació infantil, primària i secundària diferents maneres d'aproximar-se a l'experiència de la recerca en ciències socials, de gaudir-ne i d'aprofundir-hi. El curs, que té una estructura mixta entre curs i taller, està centrat a elaborar materials i activitats especialment pensats per a estimular el treball amb fonts primàries, fer preguntes de recerca, preparar treballs de camp i formular hipòtesis.

Durada: 30 h

1381 - Treballant les emocions a l'aula
A distància, 1 de juliol

Aquest curs va adreçat a docents (sobretot d'educació infantil, primària i especial) que treballen les emocions a les seues aules. En els darrers anys les emocions han esdevingut un element molt present en el currículum de les nostres aules, sobretot a les edats més primerenques. Així, ensenyem als infants a reconèixer i nombrar les seues emocions, començant per emocions més immediates, com l'alegria i la tristesa, arribant a emocions més complexes, com la gelosia o la compassió.

Durada: 30 h

1386 - Competències emprenedores
A distància, 1 de juliol

Aquest curs té com a objectiu principal oferir a la persona emprenedora i/o directiva una metodologia i unes eines que li permeta identificar els factors que determinen la viabilitat d'un projecte empresarial, en clau de competències. Es proposa un procés que permeta definir el propi perfil emprenedor i/o directiu, així com les bases i/o els pilars que sostenen un projecte empresarial i situen a la persona emprenedora o directiva com a eix central de la viabilitat de la seua empresa.

Durada: 25 h

1388 - Emprenedoria innovadora i empresa en xarxa
A distància, 1 de juliol

Un dels problemes principals que avui afronta el teixit microempresarial és la inadaptació a les noves condicions de competència que determina la transició cap a l'economia global del coneixement. En particular, les microempreses catalanes no s'organitzen en xarxa ni disposen de les fonts de coinnovació necessàries per a competir amb èxit. El curs presentarà els mecanismes principals de la generació de valor de la microempresa en xarxa i els punts forts i febles que en determinen els resultats.

Durada: 25 h

1389 - Innovació a les pimes
A distància, 1 de juliol

La innovació no deixa de ser la capacitat d'adaptació de les organitzacions a l'entorn, i el seu sistema d'innovació és la membrana que les envolta i que permet harmonitzar els canvis interns amb els de l'exterior sense crisis traumàtiques. Tanmateix, aquest entorn cada cop evoluciona més ràpid i d'una manera més incerta. Aquest curs introdueix els principis de gestió de la innovació en les microempreses com a capacitat d'adaptació a l'entorn i fa, també, una aproximació a les noves tendències.

Durada: 25 h

1417 - Aplicacions avançades del full de càlcul
A distància, 1 de juliol

L'aprofundiment en el full de càlcul pot facilitar el treball amb dades numèriques a partir de la utilització de funcions avançades per a realitzar les operacions de forma més automatitzada. També permet representar gràficament els resultats obtinguts.

Durada: 25 h

1418 - Crea el teu espai web amb un gestor de continguts
A distància, 1 de juliol

Fins fa poc, realitzar un web podia ser complicat si no es disposava dels coneixements informàtics ni les eines adequades. Normalment eren eines més enfocades a la creació de pàgines web sense tenir-ne en compte el posterior manteniment. Ara, aquestes eines han evolucionat cap als Sistemes Gestors de Continguts (CMS o Content Management Systems) que permeten crear i mantenir un espai web amb facilitat. En aquest curs ens proposem conèixer i a fer servir aquests sistemes.

Durada: 25 h

1421 - Sexe, reforç i cervell
A distància, 1 de juliol

Amb aquest curs entendrem què és el reforç i el plaer i com queda regulat fisiològicament. Coneixerem com el cervell regula la capacitat que tenim d’experimentar plaer. Estudiarem com diferents substàncies d’abús (drogues) poden modificar el nostre cervell. I estudiarem quines són les regions cerebrals implicades en la conducta sexual. Per últim coneixerem els principals factors que regulen i modulen la conducta sexual.

Durada: 25 h

1422 - La responsabilitat penal del menor: entre l'educació i la retribució
A distància, 1 de juliol

En aquest curs estudiarem els drets del menor i el model de justícia juvenil, l'estatut penal del menor, amb una atenció especial a les possibles alternatives a la resposta jurídica penal i la mediació de menors. Ens interessarem, així mateix, pels principis de la responsabilitat penal del menor i la seua evolució legislativa.

Durada: 25 h

1428 - Tecnologia mòbil per l'aprenentatge
A distància, 1 de juliol

Els joves cada cop més utilitzen les tecnologies mòbils per a comunicar-se i cercar i rebre informació per la realització de les seues activitats educatives. En aquest curs, es pretén introduir als mestres en les principals tecnologies mòbils (smartphones i tablets) en les principals aplicacions que poden resultar útils, per promoure l'aprenentatge dels seus alumnes així com d'introduir-los a la creació d'apps amb App inventor.

Durada: 30 h

1429 - Fotografia de viatges
A distància, 1 de juliol

Durant el curs relacionaran els coneixements fotogràfics amb les necessitats que en aquest sentit es deriven del viatge. El descobriment de les trames urbanes, l'aplicació de la composició al paisatge de les ciutats o dels grans espais oberts, la naturalesa o l'impacte d'altres cultures, són temes rellevants quan el viatger agafa una càmera per reflectir la seua experiència.

Durada: 25 h

1431 - L'art de degustar un vi. Tast i anàlisi sensorial
A distància, 1 de juliol

Identificant l'estructura i els diferents matisos i cercant i entenent el perquè de cada característica, aprendrem a gaudir de la cultura del vi, primer pas per a donar-hi un valor i interpretar el que bevem. Aquest curs vol presentar d'una manera clara i ordenada aquest mètode senzill amb l'objectiu d'aproximar l'aficionat i el professional al món del vi.

Durada: 25 h

1432 - Alimentació antiaging
A distància, 1 de juliol

Alimentar-se correctament és essencial en totes les etapes del cicle vital d'un individu, ja que el tipus de dieta pot influir a accelerar, retardar o atenuar les alteracions característiques del procés d'envelliment. Conèixer quins aliments i patrons dietètics ens poden ajudar a prevenir o retardar el procés d'envelliment i l'aparició de determinades malalties ens revelarà algunes de les claus del secret de la longevitat saludable.

Durada: 25 h

1434 - Coaching nutricional
A distància, 1 de juliol

En els últims temps assistim a un canvi de paradigma en tota l'atenció sanitària, pel que calen recursos i estratègies per motivar el pacient a realitzar el canvi i perquè assumisca el control de la gestió de la seua salut. És una perspectiva per entendre la relació entre el professional de la salut i el pacient, en la que es desenvolupa el coaching nutricional. El professional entaula un diàleg transformador i fa ús de recursos i eines per afavorir la disposició al canvi del pacient.

Durada: 25 h

1435 - Dieta mediterrània. Menjar bé i conservar-se sa
A distància, 1 de juliol

En aquest curs es presenta amb arguments científics contrastats els beneficis d'aquesta alimentació ancestral, sana i saludable, que malauradament hem abandonat per anar cap a un model «americanitzat i macdonalitzat». Volem potenciar, difondre i aplicar el coneixement de la «nostra» alimentació per gaudir de salut.

Durada: 25 h

1439 - Nutrició, salut i benestar: l'alimentació com a medicina
A distància, 1 de juliol

La nutrició òptima és aquella que aporta els nutrients suficients per a satisfer les necessitats orgàniques i inclou la potencialitat dels aliments per a promocionar la salut, millorar el benestar i reduir el risc a patir malalties. En aquest curs es convida a la reflexió sobre l'evolució del concepte de nutrició, també sobre l'evolució dels hàbits alimentaris, la dieta equilibrada, l'alimentació funcional i la fitoteràpia.

Durada: 25 h

1440 - Prevenció de trastorns alimentaris
A distància, 1 de juliol

Per a dur a terme la prevenció primària dels trastorns del comportament alimentari s'han de conèixer els factors que contribueixen al seu desenvolupament i els que podrien evitar-los. En aquest curs es treballarà sobre quatre blocs: els principals trastorns del comportament, mètodes i tècniques educatives per a la prevenció dels TCA, prevenció i propostes educatives per a la prevenció dels TCA en el nostre entorn.

Durada: 25 h

1457 - Autoestima. Ser una persona valuosa i estimar-me
A distància, 1 de juliol

Estimar-se és el pas previ a viure una vida valuosa i significativa, que és la vida que les persones volem. Qui s'estima s'atreveix a construir-la perquè sent que se la mereix i que n'és capaç. Aquest seminari convida a un treball de conèixer-nos, de valorar la nostra identitat, d'obrir-nos a reptes i millores, i de potenciar les emocions positives cap a un mateix, especialment l'estima.

Durada: 25 h

1458 - Entrenament emocional. Intel•ligència emocional
A distància, 1 de juliol

L'entrenament emocional essencial té el propòsit de desenvolupar les competències emocionals facilitadores de l'autolideratge emocional, concretades en la consciència i comprensió emocional d'hom mateix, la pràctica de la relació positiva i harmoniosa amb les pròpies emocions, i l'estimulació del benestar personal i d'una vida valuosa i satisfactòria.

Durada: 25 h

1462 - Introducció al coaching
A distància, 1 de juliol

Aquest curs aporta una visió general dels conceptes bàsics del coaching (entrenament personal) i de la seua pràctica. El programa dota d'eines bàsiques per iniciar-se en la pràctica del coaching i sobretot, en el propi autoconeixement, contribuint a què cadascú puga formular els seus objectius d'una forma més clara i eficient i aportant eines bàsiques per a l'escolta de les persones que ens envolten.

Durada: 25 h

1463 - Entrenament emocional. L'autogestió emocional
A distància, 1 de juliol

Les emocions formen part, indiscutiblement, de la vida de les persones. Les persones naixem amb una capacitat cerebral, la d'atribuir significats afectius i emocionals als successos que vivim, a les persones que coneixem, etc. En la mesura que creixem el nostre cervell emocional es desenvolupa i esdevé més complex. Aquest entrenament va dirigit al desenvolupament de l'autogestió emocional en el cas d'emocions desfavorables, altrament dites negatives.

Durada: 25 h

1465 - Coaching II
A distància, 1 de juliol

A més de facilitar eines per a la pràctica del coaching aprofundint en el propi coneixement, en aquest seminari es farà èmfasi en la relació amb els altres. Aprendrem a relacionar-nos i comunicar-nos d'una forma diferent amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn, parlarem dels objectius i què ens impedeix aconseguir-los, quins són els nostres talents i què aportem a les persones que ens envolten.

Durada: 25 h

1466 - Lideratge i delegació. Lideres i creixes amb el teu equip
A distància, 1 de juliol

Quan es pensa en un bon líder es coincideix en la idea d'una persona que té visió de futur, que està preparada per a delegar tasques de manera adequada (oferint les tasques i els recursos oportuns als seus col•laboradors) i així organitzar el seu propi temps. D'altra banda, també es pensa en una persona que sàpiga motivar el seu recurs i raó de ser: el personal que té a càrrec seu.

Durada: 25 h

1471 - Llarga vida a qui estimi! Aproximació a la poesia llatina de tema eròtic
A distància, 1 de juliol

El curs s'adreça a totes aquelles persones interessades a conèixer, mitjançant l'anàlisi i el comentari de les principals fonts conservades, el tractament que la poesia llatina fa de l'amor, l'erotisme i el sexe. El curs combinarà breus exposicions teòriques amb la lectura d'una antologia de textos, en versió catalana, que permetrà constatar fins a quin punt la visió contemporània de l'enamorament, el desig i la passió amorosa és deutora de les creacions pròpies dels poetes romans.

Durada: 25 h

1472 - Tecnologia i construcció nacional
A distància, 1 de juliol

Aquest curs analitza els aspectes més destacables de la relació entre tecnociència i nació: el rol de la ciència i la tecnologia en la construcció moderna de les nacions, les tensions entre el nacionalisme i l'internacionalisme científic, els mites tècnics en l'origen de les nacions, el postcolonialisme, la globalització i la relació entre sobirania política i tecnològica.

Durada: 25 h

1473 - Aprendre a argumentar: curs d'argumentació no formal
A distància, 1 de juliol

Saber què fem quan argumentem hauria d'ajudar a millorar la nostra capacitat de defensar opinions davant dels altres. Amb l'objectiu de millorar la nostra capacitat d'argumentar, farem exercicis pràctics d'argumentació i aprendrem a identificar algunes de les fal•làcies que apareixen més sovint en els mitjans de comunicació o en els discursos polítics.

Durada: 25 h

1474 - Coneix el llatí
A distància, 1 de juliol

Es tracta d'un curs breu que vol iniciar en el coneixement de les particularitats més essencials de la llengua llatina, dels seus aspectes gramaticals i del lèxic més bàsic, mitjançant activitats pràctiques de reflexió lingüística, de deducció, de comparació de mots i frases entre llengües.

Durada: 25 h

1475 - De Monteverdi a Strauss: introducció a l'òpera
A distància, 1 de juliol

El curs pretén proporcionar a l'estudiant un panorama extens sobre l'evolució del gènere operístic des dels seus orígens fins al nostres dies. Es posarà a l'abast de l'alumne eines per a una major percepció i comprensió de l'òpera dins el seu context històric i cultural. L'òpera des del seu naixement ha ocupat un lloc preeminent en la historiografia musical, per tractar-se d'un gènere on s'uneixen música, poesia, escenografia, dramatúrgia i ball.

Durada: 25 h

1476 - No en sé d'art... però vull visitar el Louvre
A distància, 1 de juliol

Ens introduirem en el món de l'art a través de l'estudi monogràfic d'un museu, de les diverses concepcions de la producció artística i dels diferents discursos interpretatius, per tal d'aprendre a mirar obres d'art en el seu context i a desconstruir-les. El museu serà el laboratori d'anàlisi i interpretació d'una determinada producció cultural, donant èmfasi a les relacions que es poden establir entre art i política i prioritzant les anàlisis iconogràfiques, sociològiques i feministes.

Durada: 25 h

1477 - No en sé d'art... però vull visitar els Uffizi
A distància, 1 de juliol

Ens introduirem en el món de l'art a través de l'estudi monogràfic del museu Uffizi, de les diverses concepcions de la producció artística i dels diferents discursos interpretatius, per tal d'aprendre a mirar obres d'art en el seu context. Es tracta de fer servir el museu com a laboratori d'anàlisi i interpretació d'una determinada producció cultural, amb èmfasi a les relacions que es poden establir entre art i política i prioritzant les anàlisis iconogràfiques, sociològiques i feministes.

Durada: 25 h

1478 - Vull entendre l'art contemporani
A distància, 1 de juliol

El curs està centrat en l'art contemporani, entre els anys 80 i l'actualitat. Com s'ha arribat al que s’està fent? Estudiarem la genealogia de l'art contemporani (Duchamp i Warthol sobretot), de l'abstracte i del figuratiu. Ens demanarem què vol explicar l'art contemporani i el que deriva de la globalització, la identitat, el cos, el compromís polític, la naturalesa i l'espectador. Estudiarem com es genera el valor artístic i comercial. Per acabar, farem una visita virtual al MoMA de Nova York.

Durada: 25 h

1479 - El món funerari a l'antic Egipte. Creences i pràctiques
A distància, 1 de juliol

Aquest curs introdueix l'estudiant en un dels aspectes més determinants de la cosmovisió dels antics egipcis: el de les creences i les pràctiques funeràries. Els egipcis van concebre la mort com un canvi d'estat dins el procés vital de l'individu. Van desenvolupar un món simbòlic i conceptual entorn de la idea de més enllà i de resurrecció, que plasmaren en textos, en monuments, en manifestacions artístiques i en objectes.

Durada: 25 h

1480 - Traduir de l'anglès. Problemes recurrents
A distància, 1 de juliol

En aquest curs s'analitzarà com la tipologia lingüística determina la construcció del discurs: concretament, veurem que els parlants anglesos no construeixen el discurs de la mateixa manera que ho fan els de parla romànica, perquè la tipologia lingüística a què pertanyen les llengües germàniques i les romàniques és diferent. En aquest curs s'estudiarà aquest determinisme lingüístic a partir de la comparació de textos anglesos amb les traduccions al català o al castellà corresponents.

Durada: 25 h

1481 - Llenguatge jurídic català
A distància, 1 de juliol

L'objectiu d'aquest curs és conèixer les característiques principals del llenguatge jurídic català i les estratègies de composició del text escrit, aplicables a la redacció de textos jurídics, que permeten elaborar, traduir i revisar amb adequació i correcció els textos propis d'aquest àmbit d'especialitat. Així mateix, ocuparà un espai important el coneixement d'eines i de recursos útils per a redactar, traduir i revisar textos jurídics en català.

Durada: 25 h

1598 - Nocions bàsiques de matemàtiques per a l'economia i l'empresa (I)
A distància, 1 de juliol

El curs dotarà l'estudiant d'un conjunt de tècniques que l'ajudaran a afrontar amb èxit matèries en les quals s'usa notació i resultats matemàtics, com és el cas de les assignatures de l'àmbit de les matemàtiques, l'estadística i l'economia dels Estudis d'Economia i Empresa. Aquesta formació en matemàtiques proporcionarà a l'estudiant una base instrumental que li permetrà entendre un gran nombre de models i problemes econòmics.

Durada: 50 h

1599 - Nocions bàsiques de matemàtiques per a l'economia i l'empresa (II)
A distància, 1 de juliol

El curs dotarà l'estudiant d'un conjunt de tècniques que l'ajudaran a afrontar amb èxit, matèries en les quals s'usa notació i resultats matemàtics com és el cas de les assignatures de l'àmbit de les matemàtiques, l'estadística i l'economia dels Estudis d'Economia i Empresa. Aquesta formació en matemàtiques proporcionarà a l'estudiant una base instrumental que li permetrà entendre un gran nombre de models i problemes econòmics.

Durada: 50 h

1602 - Comerç just i responsable a les escoles. Curs de formació per a formadors/es
A distància, 1 de juliol

Aquest curs, organitzat conjuntament entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Xarxa de Consum Solidari, està adreçat al professorat d'ESO, Batxillerat i de Mòduls de Formació del nostre sistema educatiu. Reconegut amb crèdits de formació de professorat, el seu objectiu és el de formar i donar eines pedagògiques al professorat que els faciliti i anime a incloure temes sobre consum, des d'una visió crítica i responsable a les currícules de les seues assignatures.

Durada: 30 h

1604 - Aprendre a emprendre
A distància, 1 de juliol

L'objectiu del curs és fomentar l'esperit emprenedor dels estudiants i donar a conèixer, mitjançant casos reals, les principals fonts d'idees de negoci i diferents àmbits en els quals es poden trobar oportunitats de negoci en diferents sectors d'activitat.

Durada: 25 h

1605 - Sostenibilitat, l'oportunitat d'innovar en temps de crisi
A distància, 1 de juliol

Les empreses estan redissenyant el seu model de negoci. S'aposta per la sostenibilitat com a eix estratègic en el disseny de negoci i en la presa de decisions. La innovació és conseqüència d'aquesta transformació. Podem plantejar un negoci amb paràmetres diferents als business as usual? Com entrellacem innovació i sostenibilitat? Com són les empreses sostenibles? Quins beneficis obtenen? Aquest curs respondrà aquestes preguntes i les il•lustrarà amb exemples de pimes catalanes.

Durada: 25 h

1616 - Relacions institucionals, protocol i organització d'events
A distància, 1 de juliol

En aquest curs es faciliten els coneixements principals sobre quin és el paper d'un responsable de relacions institucionals. A més, s'adquiriran les eines bàsiques per a una bona gestió d'aquestes, entre les quals destaquen els principals elements del protocol i de l'organització d'esdeveniments institucionals.

Durada: 25 h

1617 - Entrevista professional: comunicació persuasiva
A distància, 1 de juliol

L'entrevista és clau per destacar entre altres candidats. No només QUÈ, sinó també COM ens comuniquem mostra el perfil professional i personal de l'aspirant. Així, cada detall compta: des de l'encaixada de mans fins a les preguntes difícils, passant pels secrets del llenguatge no verbal. Per tant es fa necessari dominar tècniques comunicatives que permeten convèncer l'entrevistador que té davant el candidat que millor encaixa amb els seus requeriments i qui més valor aportarà a l'empresa.

Durada: 25 h

1618 - Anàlisi de la informació financera
A distància, 1 de juliol

El curs pretén donar a qualsevol professional d'un conjunt de tècniques d'anàlisi i interpretació dels estats financers que tenim a la nostra disposició i que li han de servir per avaluar la situació i perspectives de l'empresa, detectar els riscos i punts febles, a més de posar de manifest possibles oportunitats i punts forts.

Durada: 25 h

1619 - Gestió pressupostària
A distància, 1 de juliol

El curs pretén donar una visió dels principals conceptes i tècniques aplicades per a la gestió pressupostària del personal administratiu.

Durada: 25 h

1620 - Introducció a les finances
A distància, 1 de juliol

Un estudiant sense cap coneixement de finances entendrà conceptes clau per a prendre decisions personals o empresarials de la vida diària: com calcular els pagaments mensuals d'un préstec o d'una hipoteca, sense que haja de ser el banc qui li ho diga, o com comparar diferents préstecs o hipoteques de manera clara per saber quina oferta és la més competitiva i la que més li interessa.

Durada: 25 h

1646 - Impulsa el teu projecte creatiu: crowdsourcing i crowdfunding en producció cultural
A distància, 1 de juliol

En aquest curs ens acostarem a dos fenomens relacionats vinculats a la implicació col•lectiva en processos creatius: el crowdsourcing (que es pot entendre inicialment com l'externalització d'una part d'una iniciativa o projecte a un col•lectiu més o menys nombrós, caracteritzat per la seua implicació més que no pas la professionalització); i el crowdfunding (que es pot considerar un tipus de crowdsourcing focalitzat en el micro-finançament col•lectiu d’una iniciativa o projecte).

Durada: 25 h

1648 - Una idea, un minut: introducció al vídeo creatiu
A distància, 1 de juliol

La realització de vídeos que permeten transmetre idees concretes és al nostre abast. La primera cosa que cal fer és trencar la barrera que ens fa creure que això és massa complicat, agafar les eines i treballar-hi per començar a perdre la por a la creació de vídeos. Amb unes pautes introductòries sobre guió, producció i muntatge podem començar a acostar-nos a un univers ple de possibilitats docents. Totes les pràctiques es faran amb programari en línia i material de l'estudiant o preexistent a la xarxa.

Durada: 25 h

1649 - Una imatge val més que mil paraules: aprofita les xarxes socials visuals
A distància, 1 de juliol

Aquest curs ofereix una introducció a les xarxes socials visuals (xarxes basades específicament en l'ús d'imatges, és a dir, fotografies, gràfics, vídeos, etc), perquè l'estudiant conega la seua estructura, n'identifique exemples de bones pràctiques i puga utilitzar-les i aprofitar-les personal i professionalment.

Durada: 25 h

1689 - Idees i pràctiques de negoci d'èxit per a emprenedors
A distància, 1 de juliol

El curs està pensat per a fomentar l'esperit emprenedor de les persones interessades en emprendre, a fi que puga ser-li d'utilitat si ja està en el procés emprenedor o bé siga capaç de muntar el seu propi negoci en un futur no molt llunyà. El temari inclou els coneixements tècnics bàsics per poder iniciar un negoci de seguida, emprant casos reals tant d'èxit com de fracàs. Tot sota un enfocament eminentment pràctic i per poder-se posar en marxa immediatament.

Durada: 25 h

1690 - Figures, recursos i vivers per a emprendre
A distància, 1 de juliol

En el context actual de crisi econòmica, l'emprenedoria és una opció tant per l'ocupabilitat de les persones com pel desenvolupament de noves estratègies i línies de negoci de les empreses. Al llarg d'aquest curs analitzarem les principals figures, programes i recursos que els emprenedors tenen a la seua disposició per a descabdellar nous processos de negoci, en especial els de base innovadora i recolzats en la idea de la xarxa de negocis.

Durada: 25 h
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen

 • Les rutes matemàtiques: Un projecte que relaciona el patrimoni valencià amb la divulgació científica.
  Les rutes matemàtiques: Un projecte que relaciona el patrimoni valencià amb la divulgació científica.

  Universitat de València

 • 150 nois i noies d’entre 10 i 16 anys participaran aquest dissabte, 3 de febrer en el ‘joc del robot’.
  150 nois i noies d’entre 10 i 16 anys participaran aquest dissabte, 3 de febrer en el ‘joc del robot’.

  FIRST LEGO League a la UPC.

 • “Existeix l’envelliment saludable?". Diàlegs humanístics. 30 de gener a les 19:00 h,
  “Existeix l’envelliment saludable?". Diàlegs humanístics. 30 de gener a les 19:00 h,

  Universitat Pompeu Fabra