Cercador de cursos:

Cerca interactiva de cursos, al marc UOE, ordenats per data d'inici.
56 resultats.

Cursos susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic.


351 - Llenguatge jurídic català
A distància, 25 de juny

L'objectiu d'aquest curs és conèixer les característiques principals del llenguatge jurídic català i les estratègies de composició del text escrit, aplicables a la redacció de textos jurídics, que permeten elaborar, traduir i revisar amb adequació i correcció els textos propis d'aquest àmbit d'especialitat. Així mateix, ocuparà un espai important el coneixement d'eines i de recursos útils per a redactar, traduir i revisar textos jurídics en català.

Durada: 25 h

353 - Història i memòria de la Guerra Civil espanyola
A distància, 25 de juny

La guerra del 1936-1939 és el fet més transcendental, traumàtic i controvertit de la història contemporània d'Espanya. Vuitanta anys després que es va iniciar, continua encara suscitant l'interès d'historiadors de tot el món. El curs analitza quina va ser la memòria oficial de la guerra durant el franquisme i les transformacions que ha patit aquesta memòria a l'Espanya constitucional.

Durada: 25 h

358 - Una imatge val més que mil paraules: aprofita les xarxes socials visuals
A distància, 25 de juny

Aquest curs ofereix una introducció a les xarxes socials visuals (xarxes basades específicament en l'ús d'imatges, és a dir, fotografies, gràfics, vídeos, etc.), perquè l'estudiant conega la seua estructura, n'identifique exemples de bones pràctiques i puga utilitzar-les i aprofitar-les personal i professionalment.

Durada: 25 h

391 - Comerç just i responsable a les escoles. Curs de formació per a formadors/es
A distància, 25 de juny

Aquest curs, organitzat conjuntament entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Xarxa de Consum Solidari, està adreçat al professorat d'ESO, Batxillerat i de Mòduls de Formació del nostre sistema educatiu. Reconegut amb crèdits de formació de professorat, el seu objectiu és el de formar i donar eines pedagògiques al professorat que els facilite i anime a incloure temes sobre consum, des d'una visió crítica i responsable a les currícules de les seues assignatures.

Durada: 30 h

400 - La disciplina i la gestió a l'aula
A distància, 25 de juny

La disciplina escolar és una tema de caire instrumental. A llarg termini està compromesa amb l'adquisició i desenvolupament d'hàbits socialment acceptables i facilitadors de la convivència, però a curt termini és l'instrument responsable d'establir les bones condicions de treball a l'aula. L'adquisició d'hàbits és un procés llarg, però la consecució de les condicions de treball i clima de l'aula esdevé una necessitat quotidiana per tal que els aprenentatges puguen desenvolupar-se amb normalitat.

Durada: 25 h

333 - Traduir de l'anglès. Problemes recorrents
A distància, 28 de juny

En aquest curs s'analitzarà com la tipologia lingüística determina la construcció del discurs: concretament, veurem que els parlants anglesos no construeixen el discurs de la mateixa manera que ho fan els de parla romànica, perquè la tipologia lingüística a què pertanyen les llengües germàniques i les romàniques és diferent. En aquest curs s'estudiarà aquest determinisme lingüístic a partir de la comparació de textos anglesos amb les traduccions al català o al castellà corresponents.

Durada: 25 h

348 - Coneix el llatí
A distància, 28 de juny

Es tracta d'un curs breu que vol iniciar en el coneixement de les particularitats més essencials de la llengua llatina, dels seus aspectes gramaticals i del lèxic més bàsic, mitjançant activitats pràctiques de reflexió lingüística, de deducció, de comparació de mots i frases entre llengües.

Durada: 25 h

349 - Aprendre a argumentar: curs d'argumentació no formal
A distància, 28 de juny

Saber què fem quan argumentem hauria d'ajudar a millorar la nostra capacitat de defensar opinions davant dels altres. Amb l'objectiu de millorar la nostra capacitat d'argumentar, farem exercicis pràctics d'argumentació i aprendrem a identificar algunes de les fal·làcies que apareixen més sovint en els mitjans de comunicació o en els discursos polítics.

Durada: 25 h

352 - De Monteverdi a Strauss: introducció a l'òpera
A distància, 28 de juny

El curs pretén proporcionar a l'estudiant un panorama extens sobre l'evolució del gènere operístic des dels seus orígens fins al nostres dies. Es posarà a l'abast de l'alumne eines per a una major percepció i comprensió de l'òpera dins el seu context històric i cultural. L'òpera des del seu naixement ha ocupat un lloc preeminent en la historiografia musical, per tractar-se d'un gènere on s'uneixen música, poesia, escenografia, dramatúrgia i ball.

Durada: 25 h

356 - Relacions institucionals, protocol i organització d'esdeveniments
A distància, 28 de juny

En aquest curs es faciliten els coneixements principals sobre quin és el paper d'un responsable de relacions institucionals. A més, s'adquiriran les eines bàsiques per a una bona gestió d'aquestes, entre les quals destaquen els principals elements del protocol i de l'organització d'esdeveniments institucionals.

Durada: 25 h

359 - Prevenció i lluita contra la corrupció
A distància, 28 de juny

Es facilitaran instruments per una diagnosi de la situació de la corrupció a Espanya i el seu impacte en les institucions, s'analitzarà i es valorarà el paper que el Dret administratiu pot desenvolupar per prevenir i lluitar contra la corrupció en les administracions públiques. Es farà menció especial a la futura regulació sobre transparència, i s’estudiaran els diferents delictes contra l’Administració pública que regula el Codi Penal i els mecanismes de persecució d’aquesta classe de delinqüència.

Durada: 25 h

370 - La responsabilitat penal del menor: entre l'educació i la retribució
A distància, 28 de juny

En aquest curs estudiarem els drets del menor i el model de justícia juvenil, l'estatut penal del menor, amb una atenció especial a les possibles alternatives a la resposta jurídica penal i la mediació de menors. Ens interessarem, així mateix, pels principis de la responsabilitat penal del menor i la seua evolució legislativa.

Durada: 25 h

375 - Violència de gènere: perspectiva jurídica i criminologia
A distància, 28 de juny

Aquest curs ofereix, des d'una perspectiva criminològica multidisciplinària, una visió global de la violència de gènere. Es mostraran les diferents teories i concepcions entorn del concepte, causes i mesures de prevenció. S'analitzaran, des d’una perspectiva jurídica íntegra les últimes mesures legislatives en la matèria.

Durada: 25 h

377 - Com crear un club o una associació esportiva
A distància, 28 de juny

Aquest curs té com a objectiu introduir a l’estudiant en l’àmbit del dret de l’esport. Es vol donar a conèixer quin és el marc normatiu en l’àmbit de l’esport a Catalunya i específicament què cal fer per crear un club o una associació i quines obligacions té l’entitat a partir d’aquest moment, a més d’incidir en les principals novetats legislatives en aquest àmbit.

Durada: 25 h

378 - Delinqüència contra el patrimoni cultural
A distància, 28 de juny

Centrant-se sempre en estudis de casos relacionats amb delictes d'art, aquest curs introduirà els estudiants en la discussió dels principals marcs teòrics i problemes en aquest camp. Se centrarà en els problemes de definició d'aquest fenomen delictiu i en el seu mesurament i les principals formes en què aquest tipus de delinqüència pot ser explicat i controlat.

Durada: 25 h

380 - Transparència i bon govern
A distància, 28 de juny

Les administracions públiques estan mostrant en els últims anys un compromís ferm amb la transparència i el bon govern impulsant mecanismes per enfortir les seues relacions amb la ciutadania, incrementar la transparència de la seua activitat i garantir el bon govern. En aquest curs s'estudiaran les obligacions de transparència i bon govern que preveu la legislació vigent i s'analitzaran bones pràctiques de diferents administracions públiques.

Durada: 25 h

381 - Mediació nocturna: gestió de conflictes en zones d'oci nocturn
A distància, 28 de juny

La nit ha esdevingut per a les persones, especialment per a la gent jove, un dels moments de la jornada per a passar-s'ho bé i divertir-se anant a diversos tipus de locals –bars, pubs i discoteques–, que habitualment hi ha a les zones d'oci nocturn dels municipis. En l'àmbit de la gestió dels conflictes entenem que es pot treballar per evitar l'escalada conflictual en aquestes zones d'oci nocturn i que es poden prevenir episodis de violència innecessaris.

Durada: 25 h

382 - Introducció al coaching
A distància, 28 de juny

Aquest curs aporta una visió general dels conceptes bàsics del coaching (entrenament personal) i de la seua pràctica. El programa dota d'eines bàsiques per iniciar-se en la pràctica del coaching i sobretot, en el propi autoconeixement, contribuint a que cadascú puga formular els seus objectius d'una forma més clara i eficient i aporte eines bàsiques per a l'escolta de les persones que ens envolten.

Durada: 25 h

383 - Entrenament emocional: intel·ligència emocional
A distància, 28 de juny

L'entrenament emocional essencial té el propòsit de desenvolupar les competències emocionals facilitadores de l'autolideratge emocional, concretades en la consciència i comprensió emocional d'hom mateix, la pràctica de la relació positiva i harmoniosa amb les pròpies emocions, i l'estimulació del benestar personal i d'una vida valuosa i satisfactòria.

Durada: 25 h

384 - Coaching II
A distància, 28 de juny

A més de facilitar eines per a la pràctica del coaching aprofundint en el propi coneixement, en aquest seminari es farà èmfasi en la relació amb els altres. Aprendrem a relacionar-nos i comunicar-nos d'una forma diferent amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn, parlarem dels objectius i què ens impedeix aconseguir-los, quins són els nostres talents i què aportem a les persones que ens envolten.

Durada: 25 h

385 - Entrenament emocional: l'autogestió emocional
A distància, 28 de juny

Les emocions formen part, indiscutiblement, de la vida de les persones. Les persones naixem amb una capacitat cerebral, la d'atribuir significats afectius i emocionals als successos que vivim, a les persones que coneixem, etc. En la mesura que creixem el nostre cervell emocional es desenvolupa i esdevé més complex. Aquest entrenament va dirigit al desenvolupament de l'autogestió emocional en el cas d'emocions desfavorables, altrament dites negatives.

Durada: 25 h

386 - Introducció a les finances
A distància, 28 de juny

Un estudiant sense cap coneixement de finances entendrà conceptes clau per a prendre decisions personals o empresarials de la vida diària: com calcular els pagaments mensuals d'un préstec o d'una hipoteca, sense que haja de ser el banc qui li ho diga, o com comparar diferents préstecs o hipoteques de manera clara per saber quina oferta és la més competitiva i la que més li interessa.

Durada: 25 h

387 - Nocions bàsiques de matemàtiques per a l'economia i empresa (I)
A distància, 28 de juny

El curs dotarà l'estudiant d'un conjunt de tècniques que l'ajudaran a afrontar amb èxit matèries en les quals s'usa notació i resultats matemàtics, com és el cas de les assignatures de l'àmbit de les matemàtiques, l'estadística i l'economia dels estudis d'economia i empresa. Aquesta formació en matemàtiques proporcionarà a l'estudiant una base instrumental que li permetrà entendre un gran nombre de models i problemes econòmics.

Durada: 50 h

388 - Nocions bàsiques de matemàtiques per a l'economia i empresa (II)
A distància, 28 de juny

El curs dotarà l'estudiant d'un conjunt de tècniques que l'ajudaran a afrontar amb èxit, matèries en les quals s'usa notació i resultats matemàtics com és el cas de les assignatures de l'àmbit de les matemàtiques, l'estadística i l'economia dels Estudis d'Economia i Empresa. Aquesta formació en matemàtiques proporcionarà a l'estudiant una base instrumental que li permetrà entendre un gran nombre de models i problemes econòmics.

Durada: 50 h

389 - Gestió pressupostària
A distància, 28 de juny

El curs pretén donar una visió dels principals conceptes i tècniques aplicades per a la gestió pressupostària del personal administratiu.

Durada: 25 h

390 - Anàlisi de la informació financera
A distància, 28 de juny

El curs pretén donar a qualsevol professional d'un conjunt de tècniques d'anàlisi i interpretació dels estats financers que tenim a la nostra disposició i que li han de servir per avaluar la situació i perspectives de l'empresa, detectar els riscos i punts febles, a més de posar de manifest possibles oportunitats i punts forts.

Durada: 25 h

392 - Identificació de noves oportunitats de negoci
A distància, 28 de juny

El curs s’adreça a aquelles persones que per motius professionals han d’enfrontar-se al repte d’haver d’identificar i avaluar oportunitats de negoci.

Durada: 25 h

393 - Lideratge i habilitats directives
A distància, 28 de juny

Quan es pensa en un bon líder es coincideix en la idea d'una persona que té visió de futur, que està preparada per a delegar tasques de manera adequada (oferint les tasques i els recursos oportuns als seus col·laboradors) i així organitzar el seu propi temps. D'altra banda, també es pensa en una persona que sàpiga motivar el seu recurs i raó de ser: el personal que té a càrrec seu.

Durada: 25 h

395 - Professionals emocionalment intel·ligents
A distància, 28 de juny

En aquest seminari aprendrem a comprendre'ns millor emocionalment. Veurem que la nostra emocionalitat a la feina afecta aspectes tan importants com el rendiment, la motivació, els resultats que obtenim, la relació amb els altres, etc. Aprendrem a despertar en nosaltres una emocionalitat intel·ligent.

Durada: 25 h

398 - El full de càlcul. Nivell inicial
A distància, 28 de juny

El full de càlcul ens facilita el treball amb dades numèriques i permet aplicar fórmules i funcions per fer les operacions d'una manera més automatitzada. També permet representar gràficament els resultats obtinguts dels càlculs numèrics i els que calguen en cada situació: des d'analitzar l'economia personal fins a analitzar dades per a redactar informes.

Durada: 25 h

399 - Crea el teu espai web amb un gestor de continguts
A distància, 28 de juny

Fins fa poc, realitzar un web podia ser complicat si no es disposava dels coneixements informàtics ni les eines adequades. Normalment eren eines més enfocades a la creació de pàgines web sense tenir-ne en compte el posterior manteniment. Ara, aquestes eines han evolucionat cap als Sistemes Gestors de Continguts (CMS o Content Management Systems) que permeten crear i mantenir un espai web amb facilitat. En aquest curs ens proposem conèixer i a fer servir aquests sistemes.

Durada: 25 h

401 - Tecnologia mòbil per a l'aprenentatge
A distància, 28 de juny

Els joves cada cop més utilitzen les tecnologies mòbils per a comunicar-se i cercar i rebre informació per la realització de les seues activitats educatives. En aquest curs, es pretén introduir als mestres en les principals tecnologies mòbils (smartphones i tauletes) en les principals aplicacions que poden resultar útils, per promoure l'aprenentatge dels seus alumnes així com d'introduir-los a la creació d'apps amb App Inventor.

Durada: 30 h

402 - Treu profit de Google Drive
A distància, 28 de juny

Les eines de la web 2.0 permeten participar a la xarxa de forma col·laborativa. Ofereixen un conjunt de recursos molt útils ja que faciliten l'intercanvi d'informació i documents i simplifiquen el treball coordinat entre diferents membres d'un equip. Són serveis als quals es pot accedir des d'un navegador i una connexió a Internet. Una de les més popular és Google Drive, el servei d'allotjament d'arxius al núvol de Google que permet dur a terme activitats col·laboratives.

Durada: 25 h

403 - Actitud digital
A distància, 28 de juny

Abordem els conceptes d'identitat digital, reputació digital, netiqueta, la visibilitat, els efectes d'una mala reputació, els nethunters, els perills d'Internet, la usurpació d'identitat, el phishing, el valor de la privacitat o la cobertura legal de què disposem els usuaris. Tot plegat, per acabar determinant com ens hem de comportar a les xarxes, quina ha de ser la nostra actitud per ser uns bons ciutadans digitals.

Durada: 25 h

404 - Cervell i emocions
A distància, 28 de juny

En aquest curs definirem què és una emoció i coneixerem l'evolució des d'un punt de vista filogenètic. Entendrem la naturalesa del processament de la informació emocional i coneixerem els components que formen una emoció com a resposta. Analitzarem el paper de l'hipotàlem en la regulació de la resposta emocional i la implicació de l'amígdala en l'aprenentatge emocional i en la cognició social.

Durada: 25 h

405 - Estrès i cervell
A distància, 28 de juny

Amb aquest curs entendrem què és la resposta d'estrès. Analitzarem la resposta d'estrès en termes adaptatius i coneixerem com regula el cervell la resposta d'estrès. Estudiarem com l'estrès pot modificar el nostre sistema nerviós i com pot afectar a l'estat de salut físic i psicològic i coneixerem els principals factors que poden modular la resposta d'estrès i poden minimitzar el seu efecte nociu.

Durada: 25 h

406 - Art i psicoanàlisi
A distància, 28 de juny

En aquest curs es presentaran alguns dels treballs més rellevants que s'han fet sobre aquesta temàtica, i també algunes de les vinculacions que ens permeten dur a terme les obres d'art, pel que fa als conceptes centrals que subjauen en la pràctica clínica. D'altra banda reconeixerem, des de la teoria de l'art, aquells aspectes que li són propis, com ara la bellesa, la creativitat, l'experiència estètica i la mimesi, que estan necessàriament presents en l'anàlisi de les creacions artístiques.

Durada: 25 h

407 - Nutrició, salut i benestar: l'alimentació com a medicina
A distància, 28 de juny

La nutrició òptima és aquella que aporta els nutrients suficients per a satisfer les necessitats orgàniques i inclou la potencialitat dels aliments per a promocionar la salut, millorar el benestar i reduir el risc a patir malalties. En aquest curs es convida a la reflexió sobre l'evolució del concepte de nutrició, també sobre l'evolució dels hàbits alimentaris, la dieta equilibrada, l'alimentació funcional i la fitoteràpia.

Durada: 25 h

408 - Coaching nutricional
A distància, 28 de juny

En els últims temps assistim a un canvi de paradigma en tota l'atenció sanitària, pel que calen recursos i estratègies per motivar el pacient a realitzar el canvi i perquè assumisca el control de la gestió de la seua salut. És una perspectiva per entendre la relació entre el professional de la salut i el pacient, en la que es desenvolupa el coaching nutricional. El professional entaula un diàleg transformador i fa ús de recursos i eines per afavorir la disposició al canvi del pacient.

Durada: 25 h

409 - L'art de degustar un vi. Tast i anàlisi sensorial
A distància, 28 de juny

Identificant l'estructura i els diferents matisos i cercant i entenent el perquè de cada característica, aprendrem a gaudir de la cultura del vi, primer pas per a donar-hi un valor i interpretar el que bevem. Aquest curs vol presentar d'una manera clara i ordenada aquest mètode senzill amb l'objectiu d'aproximar l'aficionat i el professional al món del vi.

Durada: 25 h

411 - Alimentació antiaging
A distància, 28 de juny

Per què envellim? Hi ha una dieta elixir de l'eterna joventut? Quins canvis es produeixen en l'organisme amb el pas del temps? La salut i la qualitat de vida depenen, en gran part, dels aliments que consumim cada dia. Alimentar-se correctament és essencial en totes les etapes del cicle vital d'un individu, ja que el tipus de dieta pot influir a accelerar, retardar o atenuar les alteracions característiques del procés d'envelliment.

Durada: 25 h

412 - Nutrició i esport
A distància, 28 de juny

L'esportista requereix una aportació energètica més gran i un lleuger augment de vitamines i minerals. Per a poder satisfer les seues necessitats i obtenir així un rendiment esportiu òptim, necessita un programa dietètic personalitzat i adaptat al tipus d'esport que fa, durada, intensitat i moment de la temporada. Només amb aquest programa dietètic serà possible el manteniment de les reserves corporals de glicogen, la síntesi i reparació dels teixits corporals i l'obtenció d'energia necessària.

Durada: 25 h

413 - Alimentació vegetariana
A distància, 28 de juny

És vegetarià aquell que exclou de la seua alimentació productes d'origen animal com la carn, el peix, el marisc, l'ou, els lactis, la gelatina i la mel. Dins de la pràctica vegetariana hi ha diferents patrons alimentaris. El curs permetrà conèixer, d’una banda, els beneficis per a la salut que ofereix una alimentació basada en vegetals, i de l’altra, conèixer les possibles carències d'una alimentació vegetariana mal planificada.

Durada: 25 h

416 - Abordatge psicosocial del dolor
A distància, 28 de juny

El dolor crònic i recurrent és molt freqüent en la nostra societat. Estudis recents mostren que podria arribar a afectar una de cada quatre persones. A més de freqüent, pot tenir un impacte elevat en la persona i els seus parents pròxims, i també en la societat en general. En aquest curs es posa l'accent en la importància d'ajudar les persones amb dolor a continuar amb les seues vides d'acord amb els seus valors i objectius vitals, malgrat que tinguen dolor.

Durada: 25 h

417 - Neuroeducació
A distància, 28 de juny

La neuroeducació prové de la interacció entre les neurociències, la psicologia i l'educació, amb l'objectiu de promoure una integració més gran de la neurociència cognitiva dins l'àmbit de les ciències de l'educació. Aquest fet implica el desenvolupament de noves pràctiques pedagògiques i metodologies més eficients per tal de facilitar els processos d'aprenentatge i el desenvolupament psicosocial dels i de les alumnes en l'àmbit escolar.

Durada: 25 h

449 - Dissenya un model de negoci del talent per ser empresarialment competitiu
A distància, 28 de juny

És important que sapiguem gestionar el talent dins les nostres empreses per poder rendibilitzar els actius intangibles: el capital humà. Un objectiu que podem assolir amb l'eina de gestió empresarial del «Model de negoci del talent», un document pràctic i fàcil d'utilitzar que ens ofereix directament i en un sol full una visió global (helicopter view) de la idea de talent d'una empresa, mostrant clarament les interconnexions entre els diferents elements que el componen.

Durada: 25 h

450 - Fotografia de viatges
A distància, 28 de juny

Durant el curs els alumnes relacionaran els coneixements fotogràfics amb les necessitats que en aquest sentit es deriven del viatge. El descobriment de les trames urbanes, l'aplicació de la composició al paisatge de les ciutats o dels grans espais oberts, la naturalesa o l'impacte d'altres cultures, són temes rellevants quan el viatger agafa una càmera per reflectir la seua experiència.

Durada: 25 h

452 - Parental EduStorytelling. Educa al teu fill amb la magia dels contes
A distància, 28 de juny

Els contes són creacions de la cultura ancestral, però també una matriu del pensament, en la qual s'organitzen el nostre coneixement del món i les normes de convivència. El nostre curs es proposa donar «forma», color, textura, projecció i valor educatiu a les històries que volem transmetre als nostres fills, per a crear junts i amb goig una veritable fàbrica de contes familiars.

Durada: 25 h

453 - Prevenció de trastorns alimentaris
A distància, 28 de juny

Els trastorns del comportament alimentari (TCA) representen un greu problema de salut en el món occidental. Han aconseguit una especial rellevància en les tres últimes dècades, tant per la seua creixent incidència com per la gravetat de la patologia que tenen associada i la resistència al tractament, i avui constitueixen la tercera malaltia crònica entre la població femenina adolescent i juvenil en les societats desenvolupades i occidentalitzades.

Durada: 25 h

455 - Creació i ús dels casos com eina docent i de presa de decisions
A distància, 28 de juny

Curs destinat a explicar els diferents conceptes involucrats en el mètode del cas como a forma d’aprenentatge i ensenyament. És el mètode habitual usat a prestigioses universitats como Harvard o IESE Business School, en àmbits com l’administració i direcció d’empreses o el dret. Està adreçat a docents i autors interessats en l’ús dels casos com element per la docència i la presa de decisions.

Durada: 25 h

457 - Macrofotografia i fotografia d'aproximació de flora
A distància, 28 de juny

Cada vegada més, hi ha una demanda creixent per al coneixement dins del món de la fotografia. Un cop apresos els conceptes bàsics, arriba el moment d'especialitzar-se i aprofundir coneixements en les diverses disciplines existents. Us ensenyarem tots els secrets d'aquesta fascinant disciplina fotogràfica per tal de veure allò petit o diminut, amb una bona qualitat. Ho aplicarem sobretot a les plantes, on també coneixerem algunes de les seues característiques per tal d'emfasitzar-ne'n els trets.

Durada: 25 h

459 - Com dissenyar un projecte de gamificació
A distància, 28 de juny

En aquest curs us convidem a introduir-vos en el món de la gamificació, també anomenada ludificació, o gamification en anglès. Aquesta eina consisteix en l’aplicació de tècniques, elements i dinàmiques pròpies dels jocs i l'oci en activitats no recreatives, amb l’objectiu de potenciar la motivació (engagement) dels participants, però sempre amb l’objectiu de solucionar un problema concret. D’aquesta manera, podem crear experiències dins contextos no lúdics que evoquen les mateixes sensacions

Durada: 25 h

462 - El fet urbà en la societat Maia Precolombina
A distància, 28 de juny

La civilització maia del clàssic (300-1000 dC) es coneguda pels seus edificis, ciutats, produccions artístiques, escriptura jeroglífica, coneixements matemàtics i científics tot dins d’un entorn tropical. L’urbanisme és un dels trets que defineixen aquesta cultura que implica aspectes com: l’adaptació a l’entorn, l’ús i la gestió dels materials a utilitzar, la forma de disposar els edificis, les diferents funcions, les decoracions externes i el vincle entre funcions socials i religioses.

Durada: 25 h

463 - Política, manipulació i poder a l’ antiguitat
A distància, 28 de juny

Política, manipulació i poder son trets que formen part de la realitat quotidiana actual àmpliament recollida pels mitjans de comunicació. No obstant això, a l’antiguitat aquest mateixos trets també eren evidents com a part consubstancial de la societat i el caràcter humà. El repàs a algunes de les civilitzacions més significatives permetrà destacar com s’interrelacionaven els termes esmentats i quin exemple o exemples es poden destacar. En aquest cas, se repassarien les cultures grega, romana i maia.

Durada: 25 h

464 - Com escriure clar
A distància, 28 de juny

Cada dia escrivim més. Internet ha fet que ens comuniquem molt per escrit; no solament amb missatges personals: també enviem informes, peticions o simples aclariments per escrit. Tots sabem escriure. Se n'ensenya a l'escola. Però l'escriptura per a comunicar-se té regles pròpies. No es tracta solament d'escriure sense faltes d'ortografia. Hi ha moltes maneres de fixar-s'hi i millorar la manera d'explicar les coses.

Durada: 25 h

480 - Gestió de l’estrès i regulació emocional amb mindfulness
A distància, 28 de juny

L'atenció plena o mindfulness ens permet adonar-nos del que succeeix pas a pas amb apertura i acceptació. És una habilitat que tots tenim i podem entrenar mitjançant pràctiques senzilles. La recerca ha demostrat que la pràctica de mindfulness és una de les eines més poderoses per comprendre el funcionament de la nostra ment i per encarrilar l'energia emocional cap a conductes constructives i no destructives.

Durada: 25 h
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen