Cercador de cursos:

Cerca interactiva de cursos, al marc EFLNE, ordenats per data d'inici.
7 resultats.

Cursos susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic.


430 - Tècniques d'expressió escrita i redacció
València, 4 de setembre

El curs tractarà els temes següents: actualització de la normativa (RAE) pel que fa a accentuació, puntuació i diferents qüestions gramaticals; la correcció d’estil; revisió d’alguns dels errors més freqüents en l’escriptura: errors ortogràfics, errors gramaticals i errors lèxics; redacció de textos: planificació del text, etapes i estratègies retòriques; el procés de redacció: distribució de la informació, cohesió, coherència, ordre de paraules; textos monogràfics i pràctiques de redacció.

Durada: 25 h

431 - Estratègies i tècniques d’expressió oral en l’àmbit acadèmic i professional
València, 4 de setembre

Els continguts del taller permetran que els participants coneguen estratègies possibles per a parlar en públic, tant com a eina professional als diferents entorns laborals, com en l'àmbit acadèmic. Les competències que s'han d'adquirir; realització de presentacions orals: estructura, arguments, estils... ; parlar en públic amb fluïdesa i amb un discurs eficient; col·loquialismes, vulgarismes, anacoluts…etc. Es practicarà mitjançant dinàmiques d'aula diferents exercicis.

Durada: 25 h

432 - Planificació i gestió del temps
València, 4 de setembre

Els continguts d’aquest taller són els següents: establiment de metes, elecció de prioritats i planificació: seguiment i ajust, gestió del temps en el treball en grup, estratègies per a la reducció de «lladres del temps». La metodologia del curs tindrà una part teòrica i un altra pràctica fent dinàmiques de grup que afavorisquen l'aplicació dels continguts que s'han treballat. La part pràctica inclou la resolució de casos pràctics i el anàlisi individual.

Durada: 25 h

433 - Introducció a les bases de dades
València, 4 de setembre

Els continguts del taller són: gestió de bases de dades; bases de dades amb Access; disseny d’una taula; operacions bàsiques sobre les dades, els camps i els registres d’una taula; modificació de camps en el full de dades; recerca i ordenació de dades; consultes; relacions entre taules; consultes de selecció i d’acció; importar i exportar dades, formularis i informes. Bases de dades amb programari lliure.

Durada: 25 h

436 - Recursos per a l'estudi
València, 4 de setembre

Curs format per dos tallers amb un total de 25 hores. 1. Com millorar les tècniques d'estudi, aprenentatge de tècniques de memòria, de lectura i estratègies metacognitives. 2.- Tècniques de control de l'estrès: introducció a com descobrir les causes i les conseqüències de l'estrès. Aprenentatge de tècniques de control de l'estrès, relaxació muscular e imaginativa, detenció del pensament, auto control i auto hipnosi.

Durada: 25 h

446 - Debat i argumentació oral
València, 4 de setembre

Curs pràctic per introduir-se en les tècniques d’oratòria per al debat i l'argumentació acadèmica. Breu història de la teoria i pràctica de l’argumentació oral. Tècniques d’expressió oral. La situació comunicativa: definició i tipologies. Desprès dels fonaments teòrics, la metodologia utilitzada contempla la realització d'exercicis on es realitzaran i gravaran exposicions orals per a una posterior reproducció i anàlisi constructiu.

Durada: 25 h

454 - Recursos informàtics i multimèdia per a l'estudi
València, 4 de setembre

Curs format per dos tallers amb un total de 25 hores de formació. S'hi tractaran els temes següents: 1. Ús eficient de processadors de text: estil i plantilles; correcció; taules, llistes, objectes i funcions avançades del Word. 2. Fulls de càlcul. Com treure partit a les seues funcionalitats; fulls de càlcul amb programari lliure.

Durada: 25 h
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen